Waterschap en boeren werken samen aan gezond watersysteem

Het waterschap draagt zorg voor de kwaliteit en kwantiteit van al het oppervlakte water. In het project Boer Bier Water speelt waterschap Aa en Maas een adviserende rol.  Liesbeth de Theije is als waterbeheerder betrokken bij het deelproject ‘Oplossen droogteproblemen’. Dit deelproject heeft twee doelen: ten eerste het op peil houden van de grondwaterstand om droogteschade te verminderen en wateroverlast te voorkomen en ten tweede het hergebruik restwater van Bavaria.

Samen met ZLTO zijn in 2012 huiskamerbijeenkomsten georganiseerd om de wensen van agrariërs te inventariseren. Welke problemen (natschade, droogteschade, enz.) spelen er en waar lopen ze tegenaan? En nog belangrijker, hoe kunnen we dit samen oppakken? Na de inventarisatie zijn de geïnventariseerde maatregelen in het veld met de betreffende agrariërs nader bekeken en zijn de kansrijke maatregelen ook uitgevoerd. Waaronder het nakijken van duikers, het plaatsen van stuwen en het aanpassen van het peilbeheer in enkele sloten.

Het tweede onderdeel, het hergebruik van het proceswater, wordt momenteel nog nader uitgewerkt. Bavaria, ZLTO, het Waterschap en Rijkswaterstaat onderzoeken of de 1,5 miljoen kuub gereinigd spoelwater die Bavaria jaarlijks uit de eigen zuivering loost op het watersysteem van Aa en Maas, benut kan worden voor de watervoorziening van de landbouw in de regio Lieshout. Dit zorgt voor een economisch gezonde agrarische sector, waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen ook nog eens centraal staat. En dat is ook belangrijk voor Bavaria: zij zijn belangrijk voor de omgeving, maar de omgeving is ook belangrijk voor hen. De opgehaalde informatie en innovatie ideeën uit de huiskamerbijeenkomsten worden ook voor dit deelproject benut. Samen met een aantal boeren wordt bijvoorbeeld gekeken of het water daadwerkelijk middels peilgestuurde infiltratie op hun percelen kan worden ingezet.

Gedurende het project is een goede samenwerking tot stand gekomen tussen overheden, ondernemers en industrie. De verschillende partijen staan volgens Liesbeth open voor de belangen van de ander. “Er is een sterke motivatie van alle partijen om tot concrete resultaten te komen”, aldus Liesbeth.  

De samenwerking heeft grote meerwaarde voor de betrokken partijen en de omgeving. ‘De conclusie is dan ook dat waterschap en overheden nog veel meer kunnen halen uit de samenwerking met ondernemers en (industriële) bedrijven, met het oog op het gezamenlijke belang van een duurzame leefomgeving en voldoende en schoon water’.

Liesbeth de Theije

Liesbeth de Theije

Foto waterschap Aa en Maas

De uitvoering van de maatregelen