Boer Bier Water

Wat is Boer Bier Water?

Boer Bier Water is een samenwerking tussen lokale boeren en tuinders, Brouwerij Bavaria, ZLTO, gemeente Laarbeek, Waterschap Aa & Maas, Agrifirm en de lokale Rabobank.

Waarom Boer Bier Water?

Zuiver water is voor ons de normaalste zaak van de wereld, terwijl het eigenlijk een klein wonder is. De bodem in de gemeente Laarbeek herbergt water van topkwaliteit waar we allemaal van genieten. We gebruiken het als drinkwater, maar ook om onze omgeving te onderhouden en om vele bedrijfsprocessen te faciliteren. Omdat de waterbronnen en de kwaliteit ervan niet onuitputtelijk zijn, moeten we zuinig met die bronnen omgaan. Om deze reden wordt binnen Boer Bier Water geprobeerd om de bodem en het water waar mee gewerkt wordt gezond te houden. Gezonde grond betekent immers gezond water. Zo zorgen we dat we niet alleen zelf kunnen blijven genieten van zuiver water, maar ook onze kinderen en kleinkinderen.

Hoe ziet Boer Bier Water er in de praktijk uit?

Binnen Boer Bier Water worden verschillende projecten geïnitieerd om onze grond en daarmee ons water voor de lange termijn vitaal te houden. Deze projecten moeten makkelijk toe te passen en economisch aantrekkelijk zijn. De projecten zijn onder te verdelen in vier pijlers:

 • Water
  • De projectgroep Water bekijkt hoe er op de meest efficiënte manier met water omgegaan kan worden. Brouwerij Bavaria en de agrariërs in de omgeving Laarbeek gebruiken veel van dit water. Om hier goed mee om te gaan, wordt bijvoorbeeld het restwater van Brouwerij Bavaria herverdeeld onder agrariërs. Ook worden er stuwen geplaatst en extra sloten gegraven om verdroging van de grond tegen te gaan. Een nattere grond heeft immers minder water nodig.
 • Gewasbescherming
  • Bij de projectgroep Gewasbescherming wordt door technische innovaties op gebied van nieuwe teelttechnieken gekeken hoe het gebruik van gewasbeschermings-middelen gereduceerd kan worden. Het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen levert een gezonder gewas en zorgt voor een gezondere grond.
 • Gezonde bodem
  • Een vitale bodem levert een gezonder gewas en daarmee een gezondere leefomgeving. Andersom zorgt een vitale bodem ervoor dat het water in de grond ook gezond blijft. In de projectgroep Gezonde bodem wordt kennis overgedragen aan de lokale boeren en tuinders om een optimale bodem te creëren.
 • Brouwgerst
  • Agrariërs telen in de regel niet vaak brouwgerst, omdat het van de ene kant bewerkelijk is en van de andere kant een hele klus is om het rendabel te maken. In samenwerking met Brouwerij Bavaria worden agrariërs in de omgeving Laarbeek extra beloond voor hun brouwgerst. De projectgroep Brouwgerst biedt ondersteuning bij het efficiënt telen van het gewas.

Wat maakt Boer Bier Water zo bijzonder?

Door Boer Bier Water worden er samen doelen bereikt waartoe we alleen niet in staat zouden zijn. De combinatie van verschillende onderdelen uit de productieketen maakt dat Boer Bier Water zo’n bijzonder project is. Boeren werken samen met o.a. de Gemeente en het Waterschap, maar ook met brouwerij Bavaria. Uiteindelijk moet deze samenwerking in combinatie met de korte lijnen en de kennis die over en weer gedeeld wordt, leiden tot een energieke bron van verduurzaming.

F2Agri

Project F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’ en was een Vlaams-Nederlands grensoverschrijdend project. Dankzij verschillende technische maatregelen werd het hergebruik van industrieel effluent (gezuiverd restwater) in de land- en tuinbouw mogelijk gemaakt. Aan Nederlandse zijde werd het project uitgevoerd in ZLTO afdeling Laarbeek. Concreet is respectievelijk in Nederland 1,5 miljoen m³ effluent van de Brouwerij Bavaria en in Vlaanderen 100 000 m³ effluent van het groente verwerkend bedrijf Ardo beschikbaar gekomen voor de agrarische sector. Door dit nuttig aan te wenden, werd een bijdrage geleverd aan het tegengaan van verdroging die ontstaat ten gevolge van de klimaatsverandering.

Om afspraken te maken over de aanleg, beheer & onderhoud en verdeling van het water, is er een coöperatie in Lieshout opgericht, dat dus de naam Boer Bier Water draagt.

Het project F2AGRI is inmiddels geëindigd. De drainagesystemen die tijdens dit project zijn aangelegd, blijven gebruikt worden door de deelnemende boeren. Daarnaast blijft ook de coöperatie Boer Bier Water bestaan, zodat het beheer en de verdeling van het water voortgezet kan worden. Het project mag een groot succes genoemd worden: in 2020 werd alleen al in Lieshout in totaal 700.000 m3 water teruggegeven aan de omgeving.

Bekijk de Praktijkgids F2AGRI NL.

Lees meer: Swinkels Family Brewers – MVO – projecten